به علت نوسانات شدید بازار, امروز قیمت ها در سایت قرار نمیگیرند.